DOPŁATA DO ODSZKODOWANIA

Możesz sprzedać nam swoją szkodę !

Proponujemy Państwu dopłatę dodatkowych pieniędzy do już otrzymanego odszkodowania.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w przeciągu 3 ostatnich lat zostały poszkodowane w zdarzeniu komunikacyjnym i otrzymały odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z polisy OC sprawcy szkody, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez zakład ubezpieczeń.

Ta oferta jest korzystna, ponieważ bez ryzyka przegranego procesu sądowego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i zaangażowania czasu, szybko otrzymują Państwo dodatkowe pieniądze, do wykorzystania w dowolnym celu.

Wszystkich formalności można dokonać drogą e-mailową, w naszym biurze lub w innym dogodnym dla obu stron miejscu.

Odkupienie praw do szkody przez DKU

Zgodnie z zawartą umową odkupujemy od osoby poszkodowanej prawa do szkody komunikacyjnej rozliczonej z OC sprawcy w ciągu ostatnich trzech lat na tzw. kosztorys. Umowa (przelew praw wierzytelności dotyczących danej szkody) jest zawierana w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) na podstawie kosztorysu Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania, a po jej podpisaniu wypłacamy gotówką lub na konto bankowe uzgodnioną kwotę za jaką nasza firma nabywa prawa do szkody! W ten sposób poszkodowany otrzymuje od nas dodatkową ustaloną kwotę w postaci gotówki, zaś DKU nabywa prawa do jego szkody i dochodzi roszczeń drogą postępowania sądowego, automatycznie przejmując od klienta ryzyko związane z możliwością przegrania sprawy.
Odszkodowanie z OC sprawcy jest wypłacane na podstawie kosztorysu. Niestety, najczęściej nie jest on zgodny ze stanem rzeczywistym. Częstym działaniem praktykowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest zaniżanie kosztów związanych z naprawą pojazdu przy tzw. szkodach częściowych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokonanie analizy sprawy jest możliwe na podstawie dokumentów:
1. Kosztorys ubezpieczyciela dotyczący szkody komunikacyjnej z OC
2. Decyzja o wypłacie odszkodowania

Jeśli nie posiadasz kosztorysu od ubezpieczyciela – pobierz go od ubezpieczyciela. Następnie przekaż otrzymany kosztorys do nas w celu bezpłatnej analizy.